KOL KASLARI

Yazan: 28 Nisan 2009  
Kategori: Kemikler ve Hastalıkları

  

İnsanda , kol (brachium ) kasları , septum intermusculare brachii adı verilen bir bölme ( septum ) ile ön ve arka bölümlere ayrılır.Öndeki fleksor (bükücü) , arkadaki ekstensor (geren –gerici ) bölümdür.

Ön Fleksor Bölüm Kasları :

Musculus biceps brachii : Kolun iki başlı kasıdır Pazu kası adıyla da anılır.
Caput longum : Omuz eklemi capsulası içerisinde tuberculum supraglenoidale’ in ucundan uzun bir kiriş ile başlar.
Caput breve : Musculus coracobrachialis ile birlikte processus corocoideus ‘un ucundan başlar. Kirişi tuberositas radii ‘nin arka kısmına yapışır.Kirişin superficial kısmı içe doğru kıvrılarak ön kol facia’sına yapışır.Bu uzantıya aponeurosis bicipitalis (lacertus fibrosus ) adı verilir. Görevi ise ön kola ( antebrachium’a ) supinasyon ve fleksiyon yaptırmaktadır.
Musculus brachialis : Musculus biceps brachii’nin hemen altında yer alır.Humerus ‘un alt yarımında ön yarımında ön yüzünden başlar. Bu origo (başlangıç ) Musculus deltoideus ‘un insertiosu’nu kuşatır.
Kalın, geniş bir kiriş ile tuberositas ulnae’ye ve processus coronoideus’un ön yüzüne yapışır. Görevi ise ön kola fleksiyon yaptırmaktır.
Musculus coracobrachialis : Kolun üst iç kısmında bulunur. Processus coracoideus’un ucundan Musculus biceps brachii’nin caput breve’si ile birlikte ortak bir kirişle başlar. Humerus’un iç kenarının orta 1/3 kısmına yapışır. N. musculocutaneus bu kası delerek geçer. Görevi ise kola biraz fleksiyon (öne, içe doğru) ve adduksiyon yaptırmaktır. Ön kola etkisi yoktur.
Ön kol kaslarının siniri Nervus musculocuteneus’tur.

Arka Ekstensor Bölüm Kasları :

Musculus triceps brachii : Kolun (brachium ) üç başlı kasıdır.
Caput longum: Tuberculum infraglenoidale’den başlar.
Caput laterale : Musculus biceps brachii’nin altındadır. Humerus dış yüzündeki sulcus nervi radialis’in lateralinden başlar.
Caput mediale : Sulcus nervi radialis’in altında humerus’ un iç yüzünden başlar. Olecranon’ a ve aponeurosis tricipitalis ile ön kol faciası’na yapışır. Bu kasın alt bölümünün derin yüzünden ayrılan kas lifleri Musculus articularis cubiti olarak isimlendirilir. Siniri ise nervus radialis’ tir. Görevi ise ön kola ekstansiyon yaptırmaktır.

Ön Kol Kasları :

Ön kol faciası’nın oluşturduğu kılıfı , radius, ulna ve membrana interossea , ön ve arka olmak üzere ikiye ayırır. Öndeki bölümde fleksor, arkadaki bölümde ekstensor kaslar bulunur. Öndeki fleksor, arkadaki ise ekstensor bölümdür.

Ön Kol Ön (Palmar ) Yüzündeki Superficial Kaslar:

Musculus pronator teres : iki başlı bir kastır.
Caput humerale : Humerus’un epicondylus medialis ve ön kolun facia’sından ,
Caput ulnae : Ulna’nın processus coronoideus’undan başlar. Radius dış yüzü ortalarında bulunan tuberositas pronatoria’ da sonlanır. Siniri ise nervus medianus’tur. Görevi ise ön kola ve ele pronasyon yaptırmaktır. Ön kol fleksiyonuna da yardım eder. )ön kol’a fklesiyon yaptırır.)
Musculus flexor carpi radialis : Musculus pronator teres’in iç yanında yer alır. Epicondylus medialis’ten başlar 2. ve 3. metarcp ın tabanlarına yapışır.Siniri ise nervus medianus’tur Görevi ise , el bileğine fleksiyon ve radial abduksiyon yaptırmaktır.

Musculus palmaris longus : Musculus flexor carpi radialis’in iç yanında yer alır.Epicondylus medialis’ten aponeurosis palmaris’e kadar uzanan bir trase çizer.Siniri ise yine nervus medianus’tur: Görevi ise el bileğine fleksiyon yaptırmaktır.Aponeurosis palmaris’i gerer.Siniri ise nervus medianus’tur.
Musculus flexor carpi ulnaris : en içte bulunur ve iki başlıdır.
Caput humerale : Epicondylus medialis’ten ,
Caput ulnae : Olecranon ‘un iç kenarından ulna’nın arka kenarının üst 2/3 ünden başlar. Os pisiforme ‘de sonlanır. Bazı lifler os hamatum’a ve 5.metacarp’ a uzanır. Siniri ise nervus ulnaris’tir. Görevi ise el bileğine fleksiyon ve ulnar abduksiyon yaptırmaktır.
Musculus flexor digitorum superficialis : Superficial (yüzlek ) kasların derininde bulunur. İki başlıdır.
Caput humeroulnare : Epicondylus medialis ve processus coronoideus ‘un iç yan kenarından ,
Caput radiale : Radius’un ön yüzünden başlar. Nervus medianus ve arteria ulnaris, kasın iki başı arasındaki açıklıktan aşağı doğru geçerler.
Ön kolun ortasına doğru dört kiriş ayrılır. Superficial (yüzlek ) iki kiriş 3. ve 4. parmaklara, derin iki kiriş 2. ve 5. parmaklara gider. Kirişler proksimal falanksların basisleri (tabanları) hizasında iki parçaya (Y harfi şeklinde) ayrılırlar. Parçalar arasından musculus flexor digitorum profundus’un kirişleri geçer. Sonra iki parça kısmen çaprazlaşarak tekrar birleşirler ve orta falanksların corpuslarının iki yanına yapışarak sonlanırlar. Siniri ise nervus medianus’ tur. Görevi ise 2 – 5 arası orta ve proksimal falankslara fleksiyon, aynı zamanda ön kola ve el bileğine fleksiyon yaptırmaktır.

Ön Kol Ön Yüzündeki Derin Kaslar

Musculus flexor digitorum profundus : Ulna ‘nın 3/4 ön yüzü ve membrana interossea antebrachii ‘nin ön yüzünden başlar. Ön kolun ortasında 4 kirişe ayrılır. Bu kirişler proksimal falanksların önünde musculus flexor digitorum superficialis ‘in kirişlerinde oluşan yarıklardan geçerek 2 – 5 arası distal falanksların basislerine (tabanlarına) yapışırlar. Dış kısmının siniri nervus medianus, iç kısmınki ise nervus ulnaris’tir. Görevi ise parmaklara fleksiyon yaptırmaktır.

Musculus flexor pollicis longus: Radial tarafın derinindedir. Radius ‘un 2/3 üst ön yüzü ve membrana interossea antebrachii ’den başlar. Kirişi özel sinoviyal kılıf içindedir. El baş parmağının distal falanksının basisinde sonlanır. Siniri nervus medianus’tur. Görevi , baş parmağa fleksiyon yaptırmaktır.

Musculus pronator quadratus : En derinde yer alır. Yassı, dörtgen bir kastır. Ulna’nın 1/4 alt ön yüzünde başlar. Radius 1/4 alt ön yüzüne yapışır. Siniri nervus. medianus’ tur. Ön kolun asıl pronator kasıdır. Hızlı ve kuvvetli pronasyonda musculus pronator teres harekete katılır.

Ön Kol Arka Yüzündeki Superficial Kaslar :

Musculus brachioradialis : Ön kolun dış kısmında yer alır. Humerus’ta crista supracondylaris lateralis’in üst 2/3 kısmından başlar. Processus styloideus’un üstünde radius’un dış yüzüne yapışır. Siniri nervus radialis’tir. Görevi , ön kola fleksiyon yaptırmaktır.

Ekstensor kaslar nervus radialis tarafından innerve edilirler.

Musculus extensor carpi radialis longus et brevis : Aynı etkiye sahiptirler. Crista supracondylaris lateralis ve epicondylis lateralis’ten başlarlar. Longus olanı 2. metakarp ın basisine ( tabanına ), brevis olanı ise 3. metakarp ın basisine ( tabanına ) yapışır. Sinirleri nervus radialis’tir. Görevleri ise manus’a
( ele) ekstansiyon yaptırmaktır. Radial abduksiyona da yardım ederler.

Musculus extensor digitorum : Epicondylus lateralis’ten ’den başlar. Kirişleri bilekte dört tendona ayrılarak parmaklara doğru gelirler. El sırtında kirişler arasında üç tane eğik seyirli birleştirici bant vardır. Bunlara connexus intertendineus adı verilir. Her kiriş 3 ., 4. ve 5. parmakların dorsal aponeurosis’lerinde sonlanır. Siniri nervus radialis’tir. Görevi 2., 3., 4. ve 5. falankslara ekstansiyon yaptırmaktır. Etki proksimal falankslarda daha kuvvetlidir.

Musculus extensor digiti minimi : epicondylus lateralis ten başlar.5. parmak falanksının dorsal aponeurosis’ine yapışır. Siniri nervus . radialis’tir. Görevi ise küçük parmağa ekstensiyon yaptırmaktır.

Musculus extensor carpi ulnaris : iki başlı bir kastır.
Caput humerale : Epicondylus lateralis’ten ,
Caput ulnare : Ulnanın arka kenarından başlar, 5. metacarp ın basisinin (tabanının) yan yüzüne yapışır. Siniri nervus radialis’tir. Görevi el bileğine ekstensiyon ve Unlar abduksiyon yaptırmaktır. Parmakların fleksiyonunda ve bileğin tespit edilmesine yardım eder.
Musculus anconeus : Epicondylus lateralis’ten başlar. Olecranon’un dış yanında ve corpus ulnae’nin arka yüzünün üst bölümünde sonlanır.Siniri nervus radialis’tir .Görevi ise ön kola ( antebrachium ) ekstensiyon yaptırmaktır.

Ön Bölüm Arka Yüzündeki Profundus (Derin ) Kaslar :

Musculus supinator : Superficial (yüzlek ) l kaslar tarafından örtülmüştür. Epicondylus lateralis ‘ten , ligamentum collaterale radiale, ligamentum annulare radii, Ulna’da crista musculi supinatoris’ten başlar. Superficial (yüzlek ) l parça, radius dış yüzüne, derin parça ise radius ucunu enine olarak sararak radius’un dış yüzüne yapışır. Siniri nervus. radialis’tir. Görevi ön kola supinasyon yaptırmaktır.

Musculus abductor pollicis longus : Derinde ve dış tarafta yer alır. Ulna’nın bitiminden ve radius’un arka yüzünden, membrana interossea antebrachii ’den, radius arka yüzünün 1/3 ortasından başlar. Aşağıda iki parçaya ayrılır. Biri 1. metakarp ın basisine ( tabanına) , diğeri ise os trapezium’a yapışır. Siniri nervus radialis’tir.Görevi ise Baş parmağa abduksiyon yaptırmaktır.

Musculus extensor pollicis brevis : M. abductor pollicis longus’un iç tarafında yer alır..Radius arka yüzünden ve membrana interossea antebrachii’den başlar. Başparmağın proksimal falanksının tabanının arka yüzüne yapışır. Siniri nervus radialis’tir. Görevi baş parmağa ekstensiyon yaptırmaktır.

Musculus extensor pollicis longus : Arka yüzün ortasında derinde yer alır. Ulna ve membrana interossea antebrachii ‘nin arka yüzünün ortasından başlar. Başparmağın distal falanks tabanının arka yüzüne yapışır. Siniri nervus radialis’tir. Görevi ise distal falanks’a ekstensiyon yaptırmaktır

Musculus extensor indicis : Musculus extensor pollicis longus’un iç tarafında yer alır. Ulna’nın arka yüzünden ve membrana interossea antebrachii ‘den başlar. İşaret parmağının dorsal aponeurosis’ine yapışır. Siniri nervus radialis’tir. Görevi ise işaret parmağına ekstensiyon yaptırmaktır.

Ön kolun arka yüzündeki kaslar, nervus radialis tarafından innerve edilir.

Sağlıklı günler dileği ile…

Doç. Dr. Ali AYYILDIZ

İnsan Anatomisi Uzmanı

Bu Yazıyı Paylaş: Aşağıdaki simgeler kullanıcılarının web sitelerini paylaştığı ve yeni web sitelerini keşfettiği sitelere gider.
  • Oylabunu
  • del.icio.us
  • Digg
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Furl
  • YahooMyWeb
  • Tusul
  • 100puan

Benzer Konular