İNSAN ANATOMİSİ

Yazan: 30 Nisan 2009  
Kategori: Sağlıklı Olun

  

 Anatomi’nin Tanımı : Anatomie : Yapıbilimi , Grekçe Ana : içinden , tomie : kesmek anlamlarına gelir . Anatomi ; insan veya hayvan vücudunu normal biçim ve yapısını , vücudu oluşturan çeşitli organları , bunların yapıları ile fonksiyonları arasındaki ilişkileri ve bu organların aralarındaki normal komşuluk ilişkilerini inceleyen pozitif bir bilimdir. Hekimlik öğretiminin en temel, cerrahinin ise en önemli dersidir .

 

ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE GÖRE ANATOMİNİN AYIRIMI

1 – Sistematik Anatomi : Yalnız bir sistemi ele alarak inceler . Örneğin ; Sindirim sistemini ağızdan başlayarak ele alıp besinlerin geçtiği uzun yolun sonu olan anüse kadar inceler. Sistematik Anatomi ‘ de tüm sistemler ayrı ayrı ele alınarak incelenir .

2 – Topografik Anatomi : Bölgesel Anatomi , Bir Canlının belirli bir kısmını , bölgesini ( regio ) içten dışa veya dıştan içe doğru katmanlar halinde inceleyen anatomidir .

3 – Klinik Anatomisi : Hastalık ve Cerrahi operasyonlar için önemli topografik bölgeleri klinik yönden inceleyen anatomidir.

Topografik anatominin dar, uygulamalı bir bölümüdür .

4 – Estetik Anatomi : Daha çok heykeltıraş, ressam vb. sanatçıları ilgilendiren anatomidir. Örneğin; Bir heykeltıraş eserinde daha başarılı olabilmek için heykelini yaptığı canlının (insan veya hayvan) kas , kemik , eklem vb.lerini bilmelidir.

Situs : Durum, bir organın vücuttaki normal duruş şeklidir.

Eksen: Bir hareket sırasında hareket etmeyen noktaları birleştiren bir doğrudur.

EKSENLER :

1 – Vertikal Eksen : Düşey doğrultudaki eksendir.

2 – Sagittal Eksen : Ok doğrultusunda yere paralel olan, önden arkaya veya arkadan öne geçen eksendir.

3 – Transversal Eksen : Yere paralel , sağdan sola veya soldan sağa geçen eksendir.

Planum : Düzlem

Planumlar : Düzlemler

1 – Planum Medianum: Vücudu eşit olarak iki parçaya ayıran orta düzlem demektir. Latince planum : Düzlem, median : orta anlamlarına gelir .

2 – Planum Sagittale: Planum medianum’a paralel olan düzlemlere denir.

3 – Planum Frontale (Coronale) : Planum medianum’a dikey olarak aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağıya geçen bütün düzlemlere denir.

4 – Planum Horizontale (Transversum): Canlının bastığı yere paralel olarak geçen ve organizmayı biri superior (cranial) , diğeri inferior (caudal) olarak 2 parçaya ayıran düzlemdir.

TERMINI GENERALES : GENEL TERİMLER

Anterior : Ön , önde
Apicalis : Uç , tepe ile ilgili olan
Axialis : Eksen ile ilgili
Basalis : Taban , taban ile ilgili
Basilaris : Taban , taban ile ilgili
Centralis : Merkezi , Merkezde olan
Caudalis : Kuyruk tarafında olan
Coronalis : Alına paralel olan planla ilgili
Cranialis : Baş tarafında olan
Dexter : Sağ , sağda olan
Distalis : Merkezden uzakta olan
Extensor: Açıcı , gerici
Externus : Dışta , dışta olan
Fibularis : Fibula ile ilgili olan
Flexor : Bükücü , eğici
Frontalis : Alın ile ilgili olan
Horizontalis : Yatay , yatay olan
Inferior : Altta , aşağıda
Intermedius : Ortada bulunan
Internus : İç , içte bulunan
Lateralis: Dış tarafta olan
Longitudinalis : Uzunlamasına
Medialis : İç , iç tarafla ilgili olan
Medianus : Ortada bulunan
Medius : İki şeyin arasında bulunan
Occipitalis : Ardkafa ile ilgili olan
Palmaris : Avuç içi ( el ayası ) ile ilgili olan
Peripheralis : Çevre ile ilgili olan
Plantaris : Ayak tabanı ile ilgili
Posterior : Arkada , geride bulunan
Radialis : Radius ile ilgili olan
Rostralis : Burun tarafında olan , gagamsı , gaga şeklinde
Sagitalis : Ok ( ön – arka ) doğrultusunda olan
Sinister : Sol , solda bulunan
Superficialis : Yüzlek , yüzeysel , yüzeyde bulunan
Superior : Daha üstte , yukarıda olan
Transversalis : Enine olan
Transversus : Enine , çapraz
Ulnaris : Ulna ile ilgili olan
Ventralis : Karın ile ilgili , karın tarafında olan
Verticalis : Düşey
Volaris : Avuç içi , el ayası ile ilgili olan

İNSAN VÜCUDUNUN BÖLGELERİ :

REGIONES CAPITIS : BAŞIN BÖLGELERİ
Regio frontalis : Alın bölgesi
Regio parietalis : Parietal kemik bölgesi
Regio occipitalis : Ardkafa bölgesi
Regio temporalis : Şakak bölgesi

REGIONES FACIALIS : YÜZÜN BÖLGELERİ
Regio orbitalis : Göz çukuru bölgesi
Regio nasalis : Burun bölgesi
Regio oralis : Ağız bölgesi
Regio mentalis : Çene ucu bölgesi
Regio infraorbitalis : Göz çukuru altı bölgesi
Regio buccalis : Yanak bölgesi
Regio zygomatica : Elmacık kemiği bölgesi

REGIONES CERVICALES : BOYUN BÖLGELERİ
Regio cervicales anterior : Boynun ön bölgesi
( Trigonum cervicale anterius ) : Boynun ön üçgeni
Trigonum submandibulare : Altçene altı üçgeni
Trigonum caroticum : Şahdamarı bölgesi üçgeni
Trigonum musculare ( omotracheale )
Trigonum submentale : Çene altı bölgesi üçgeni
Regio sternocleidomastoidea : Ardkafa – köprücük kemiği – sternum bölgesi
Fossa supraclavicularis minor : Köprücük kemiği üstü küçük çukuru
Regio cervicalis lateralis ( Trigonum cervicale posterior ) : Boynun yan bölgesi ( Boynun arka bölge üçgeni )
Trigonum omoclaviculare : Omuz – köprücük kemiği üçgeni
Fossa supraclavicularis major : köprücük kemiği üstü büyük çukuru
Regio cervicalis posterior ( Regio nuchalis ) : Boynun arka bölgesi ( ense bölgesi )

REGIONES PECTORALES : GÖĞÜSÜN BÖLGELERİ

Regio presternalis : Ön sternum bölgesi
Fossa infraclavicularis : Köprücük kemiği altı çukuru
Trigonum clavipectorale : Köprücük kemiği – göğüs üçgeni
Regio pectoralis : Göğüs bölgesi
Regio mammaria : Meme bölgesi
Regio inframammaria : Meme altı bölgesi
Regio axillaris : Koltukaltı bölgesi
Fossa axillaris : Koltukaltı çukuru

REGIONES ABDOMINALES : KARNIN BÖLGELERİ

Regio hypochondriaca ( Hypochondrium ): Mide altı bölgesi ( Mide altı )
Regio epigastrica ( Epigastrium ) : Mide üstü bölgesi ( Mide üstü )
Regio lateralis : Karnın yan bölgesi
Regio umbilicalis : Göbek bölgesi
Regio inguinalis : Kasık bölgesi
Regio pubica ( Hypogastrium ) : Pubis bölgesi ( Karın altı )

REGIONES DORSALES : SIRTIN BÖLGELERİ

Regio vertebralis : Omurga bölgesi
Regio lumbalis : Bel bölgesi
Regio sacralis : Sağrı bölgesi , sacrum bölgesi
Regio scapularis : Kürek kemiği bölgesi
Regio infrascapularis :Kürek kemiği altı bölgesi
Trigonum lumbale ( Bel bölgesi üçgeni )

REGIO PERINEALIS : PERINEUM = APIŞARASI BÖLGESİ

Regio analis : Makat bölgesi
Regio urgenitalis : Ürogenital bölge , sidik – üreme bölgesi

REGIONES MEMBRI SUPERIORIS : ÜST ÜYELER BÖLGELERİ

Regio deltoidea : Deltoid kas bölgesi
Brachium : Kol , pazu
Regio ( Facies ) brachialis anterior : Kolun ön bölgesi ( yüzü )
Regio ( Facies ) brachialis posterior : Kolun arka bölgesi ( yüzü )
Cubitus : Dirsek
Regio ( Facies ) cubitalis anterior : Dirseğin ön bölgesi ( yüzü )
Regio ( Facies ) cubitalis posterior : Dirseğin arka bölgesi (yüzü) Fossa cubitalis : Dirsek çukuru
Sulcus bicipitis lateralis ( radialis ) : Radiusun çift başlı oluğu
Sulcus bicipitis medialis ( ulnaris ) : Unlanın çift başlı oluğu
Antebrachium : Ön kol
Regio ( Facies ) antebrachialis anterior : Ön kolun ön bölgesi ( yüzü )
Regio ( Facies ) antebrachialis posterior: Ön kolun arka bölgesi (yüzü )
Margo lateralis ( radialis ) : Radius ‘ un yan kenarı
Margo medialis ( ulnaris ) : Ulna ‘ nın orta kenarı
Carpus : El bileği
Regio carpalis anterior : Bileğin ön bölgesi
Regio carpalis posterior : Bileğin arka bölgesi
Manus : El
Dorsum manus : El sırtı
Palma manus : Elin iç yüzü , el ayası , avuç içi
Thenar ( Eminentia thenaris ) : Tenar , tenar kabartısı
Hypothenar (Eminentia hypothenaris ) : Hipotenar , hipotenar kabartısı
Metacarpus : El tarağı
Digiti : Parmaklar
Pollex ( Digitus primus I ) : El Baş parmağı , 1. , ilk parmak
Index ( Digitus secundus II ) : İşaret parmağı , 2. parmak
Digitus medius ( tertius III ) : Orta parmak , 3. parmak
Digitus annularis ( quartus IV ) : Yüzük parmağı , 4. parmak
Digitus minimus ( quintus V ) : Serçe parmağı , 5. parmak
Facies digitales ventrales ( palmares ) : Parmakların alt yüzü
Facies digitales dorsales : Parmakların sırt yüzü

REGIONES MEMBRI INFERIORIS : ALT ÜYELER BÖLGELERİ

Regio glutealis : Gluteus kası bölgesi
Sulcus glutealis : Gluteus kasının oluğu
Femur ( Regio femoralis ) : Uyluk ( uyluk bölgesi )
Regio ( Facies ) femoralis anterior : Uyluğun ön bölgesi ( yüzü )
Trigonum femorale : Uyluğun üçgeni
Regio ( Facies ) femoralis posterior : Uyluğun arka bölgesi ( yüzü )
Genus : Diz
Regio genus (genualis) anterior : Dizin ön bölgesi (yüzü)
Regio genus (genualis) posterior :D izin arka bölgesi (yüzü)
Fossa poplitea : dizkapağıarkası çukuru
Crus (Regio Cruralis) : Baldır (Baldır bölgesi )
Regio (Facies ) cruralis anterior : Baldırın ön bölgesi (yüzü)
Regio (Facies) cruralis posterior :baldırın arka bölgesi (yüzü)
Sura (Regio suralis) :Baldır (baldır bölgesi )

REGIONES TALOCRURALIS ANTERIOR ET POSTERIOR : ÖN VE ARKA TALUS –BALDIR BÖLGELERİ

Pes :Ayak
Regio calcanea ( Calx ) : Calcaneus bölgesi ( topuk )
Dorsum ( Regio dorsalis ) pedis : Ayağın sırtı ( sırt bölgesi )
Planta ( Regio plantaris ) pedis : Ayak tabanı ( Taban bölgesi )
Margo lateralis ( fibularis ) pedis : Ayağın yan kenarı( Fibulanın)
Margo medialis ( tibialis ) pedis : Ayağın orta kenarı ( Tibianın )
Tarsus : Ayak bileği
Metatarsus : Ayak tarağı
Digiti : Ayak parmakları
Hallux ( Digitus primus I ) : Ayak baş parmağı ,( ilk,1.ayak parmağı )
Digitus secundus II : 2. ayak parmağı
Digitus tertius III : 3.ayak parmağı
Digitus quartus IV : 4.ayak parmağı
Digitus minimus ( quintus V ) : Ayağın küçük parmağı , 5. ayak parmağı

Sağlıklı Günler Dileği ile…

Doç. Dr. Ali AYYILDIZ
Anatomi Uzmanı

Bu Yazıyı Paylaş: Aşağıdaki simgeler kullanıcılarının web sitelerini paylaştığı ve yeni web sitelerini keşfettiği sitelere gider.
  • Oylabunu
  • del.icio.us
  • Digg
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Furl
  • YahooMyWeb
  • Tusul
  • 100puan

Benzer Konular